Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, poradenstvo

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby pri spracovaní a vedení jednoduchého i podvojného účtovníctva na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni.

Daňové a účtovné poradenstvo zastrešuje certifikovaný daňový poradca, ktorý je zárukou správnosti všetkých podaných informácii.

 

Na všetky nami ponúkané služby poskytujeme plnú záruku.

 

V oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva ponúkame:

 • prevzatie účtovných dokladov v našej spoločnosti alebo priamo u Vás a následné zaúčtovanie v zmysle zákona
 • peňažný denník – chronologický zápis očíslovaných účtovných prípadov
 • knihu pohľadávok a záväzkov – prehľad o úhradach dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia DPH – zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • knihu sociálneho fondu
 • evidencie jázd
 • evidenciu majetku
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • ročnú účtovnú uzávierku podľa platnej metodiky MF SR
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch
 • poradenstvo v oblasti možného uplatnenia daňových výdavkov FO

 

V oblasti spracovania podvojného účtovníctva ponúkame:

 • prevzatie účtovných dokladov v našej spoločnosti alebo priamo u Vás a následné zaúčtovanie v zmysle zákona
 • účtovný denník – chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • hlavná kniha – zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
 • saldokonto odberateľov a dodávateľov-prehľad o úhradach dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia DPH – zoznam daňových dokladov, zostavenie priznania k dani DPH za príslušné zdaňovacie obdobie
 • evidencia majetku
 • evidencie jázd
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • ročná účtovná uzávierka – zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát a príloh podľa platnej metodiky MF SR)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • poradenstvo v oblasti možného uplatnenia daňových výdavkov PO

 

Okrem toho ponúkame:

 • metodickú pomoc pri vedení účtovníctva internými pracovníkmi
 • metodickú pomoc pri vykonávaní inventúr
 • metodickú pomoc ako aj komplexné spracovanie vnútroorganizačnýh smerníc, výročných správ ako aj ich aktualizácii
 • konzultácie s  daňovým poradcom

ADIKA s.r.o.
Daniela Dlabača 13
01001 Žilina

Telefón
+421 41 562 05 56
+421 41 500 21 24
+421 905 299 803
+421 905 299 804

Fax
+421 41 500 21 23

Email
info@adika.sk